Usmernenie k zasielaniu aktuálnych osvedčení odborne spôsobilých osôb

Aj v pokračovaní národného projektu Zelená domácnostiam II môžu zhotovitelia zabezpečiť inštaláciu zariadení len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré majú platné osvedčenie.

 

V národnom projekte Zelená domácnostiam II bude môcť zabezpečiť inštaláciu podporovaných zariadení len oprávnený zhotoviteľ, ktorý má v prílohe účinnej zmluvy o preplácaní poukážok, respektíve v jej dodatku uvedenú odborne spôsobilú osobu s platným osvedčením. Tak ako v minulosti aj v pokračovaní národného projektu musí  byť osvedčenie platné k termínu inštalácie, t.j. k dátumu uvedenom na protokole o uvedení zariadenia do prevádzky.

V tejto súvislosti SIEA upozorňuje, že viacerým odborne spôsobilým osobám skončila alebo v krátkom čase skončí platnosť osvedčení. Preto je potrebné, aby zhotovitelia termíny platnosti osvedčení priebežne sledovali a ak platnosť pôvodného  osvedčenia končí, aby včas zabezpečili predloženie kópie aktuálne platného osvedčenia. Kópie aktuálne platných osvedčení môžu SIEA doručiť zhotovitelia i odborne spôsobilé osoby poštou na adresu SIEA, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na adresu zhotovitelia@siea.gov.sk.

Osvedčenie odborne spôsobilej osoby v zmysle § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby vydáva Ministerstvo hospodárstva SR na základe úspešne vykonanej skúšky. Platnosť tohto osvedčenia je päť rokov a automaticky sa jedenkrát predlžuje o päť rokov, ak sa držiteľ osvedčenia zúčastní na aktualizačnej odbornej príprave.

Informácia o termínoch aktualizačných príprav a skúšok je zverejnená  na webovej stránke MH SR v časti Energetika – Obnoviteľné zdroje energie – Osvedčenia pre inštalatérov.

Pravidlá pre osvedčenia vydané v inom členskom štáte Európskej únie môžu byť odlišné,  v prípade potreby je možné získať informácie na e-mailovej adrese zhotovotelia@siea.gov.sk.

Vytlačiť