Rodinné a bytové domy vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) až po spustení nového národného projektu Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého bude v rokoch 2023 až 2029 k dispozícii vyše 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov z Programu Slovensko.

Poskytovanie pomoci sa bude riadiť všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami. Domácnosť si vyberie vhodné zariadenie zo zoznamu oprávnených zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž.

Pre potreby nového národného projektu Zelená domácnostiam bude vytvorený nový zoznam zariadení, pretože sa zmenili technické požiadavky na podporované zariadenia, a tiež nový zoznam zhotoviteľov, ktorí so SIEA podpíšu zmluvu o preplácaní poukážok.

Pripravovaný národný projekt nadväzuje na tri národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli od roku 2015 financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na podporu v týchto projektoch bolo vydávanie poukážok v marci 2023 pozastavené. Podrobné informácie o podpore poskytovanej v rámci končiacich projektov sú zverejnení v časti Archív: Zelená domácnostiam 2015 – 2023.

Vytlačiť