Z dôvodu ukončenia projektu Zelená domácnostiam, ktorý bol v rokoch 2015 až 2023 financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, je registrácia nových zhotoviteľov pozastavená. Výzvu na registráciu zhotoviteľov, ktorí sa chcú podieľať na pokračovaní projektu Zelená domácnostiam v rokoch 2023 až 2029, plánuje SIEA zverejniť v septembri 2023.

Registrácia zhotoviteľov bude prebiehať elektronicky. Zoznam zhotoviteľov v končiacom projekte Zelená domácnostiam ako aj ďalšie podklady k registrácii zhotoviteľov zverejnené na stránke projektu sú neaktuálne. Zhotovitelia, ktorí sú v zozname registrovaní, ako aj tí, ktorí už doručili žiadosti o registráciu, budú automaticky vyzvaní, aby potvrdili záujem o registráciu do zoznamu pre nové obdobie.

Inštaláciu zariadení podporenú z národných projektov Zelená domácnostiam môžu zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb len zhotovitelia, ktorí splnia požadované podmienky, uzatvoria so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou zmluvu o preplácaní poukážok a budú uvedení v novom zozname oprávnených zhotoviteľov.

Nový zoznam oprávnených zhotoviteľov bude priebežne aktualizovaný. Zápis do zoznamu oprávnených zhotoviteľov je bezplatný. SIEA ho vykoná automaticky po nadobudnutí účinnosti zmluvy o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľom. Zaregistrovaní budú všetci záujemcovia, ktorí splnia podmienky. Žiadosť o registráciu zhotoviteľa je možné predložiť počas celého trvania národného projektu Zelená domácnostiam.

Registrácia do zoznamu zhotoviteľov bude prebiehať výlučne elektronicky a nie je komplikovaná. No jednotlivé položky v registračnom formulári žiadosti je potrebné vyplniť správne a úplne, pretože údaje z nich sa použijú v zmluve so zhotoviteľom a ďalších záväzných dokumentoch.

Kto je oprávneným zhotoviteľom?

Oprávneným zhotoviteľom je fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá:

  • je registrovaná v SR alebo inom členskom štáte EÚ,
  • zabezpečí inštaláciu zariadenia osobou odborne spôsobilou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zák. č. 309/2009 Z. z.“) a má so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok najneskôr pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky.
Vytlačiť