Nový národný projekt Zelená domácnostiam bude financovaný z Programu Slovensko 2021 – 2027.  Projekt je súčasťou  v opatrenia 2.2.3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

V pokračovaní projektu z rokov 2015 až 2023, ktorý je rovnako zameraný  na využívanie malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch, je k dispozícii na poukážky  181 miliónov EUR z európskych a národných zdrojov.

Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Podporované sú zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a veterné turbíny a zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

Zelená domácnostiam pomáha domácnostiam prekonávať ekonomickú bariéru spôsobenú dlhšou návratnosťou malých zariadení na využívanie OZE, ako aj prekážku spôsobenú pomerom ich nákupnej ceny k reálnej kúpyschopnosti obyvateľstva.

Vytlačiť