UPOZORNENIE:
Nižšie uvedené usmernenia a dokumenty boli vytvorené pre projekty Zelená domácnostiam realizované v rokoch 2015 až 2023 s podporou z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Pre nový pripravovaný projekt Zelená domácnostiam, ktorý bude financovaný z Programu Slovensko, budú k dispozícii nové usmernenia a dokumenty.

Formuláre oznámení o uvedení malého zdroja do prevádzky

25.februára 2019
Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky v prípade fotovoltických panelov je kópia oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky v zmysle odseku6 § 4a zákona č. 309/2009 Z. z., ktoré majú domácnosti odosielať distribučným spoločnostiam.

Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení – príloha žiadosti o preplatenie

08. júla 2022
V súvislosti s výkonom kontroly, ktorá sa zameriava na poskytovanie štátnej pomoci, bola doplnená nová povinná príloha žiadostí o preplatenie poukážky – vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom alebo majetkovom prepojení zhotoviteľa a domácnosti, kde bola vykonaná inštalácia zariadenia.

Usmernenia pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii

25. februára 2019
S cieľom zjednodušiť a urýchliť posudzovanie žiadostí o preplatenie poukážok v rámci projektu Zelená domácnostiam II SIEA vydala usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Usmernenie pre zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte Zelená domácnostiam II

25. februára 2019
S cieľom stanoviť rovnocenné podmienky pre všetkých zhotoviteľov, ktorí propagujú možnosti získať príspevok na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam II, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie k pravidlám poskytovania informácií.

Usmernenie k zasielaniu aktuálnych osvedčení odborne spôsobilých osôb

30. januára 2019
Aj v pokračovaní národného projektu Zelená domácnostiam II môžu zhotovitelia zabezpečiť inštaláciu zariadení len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré majú platné osvedčenie.

Vytlačiť