Usmernenie zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte Zelená domácnostiam II

S cieľom stanoviť rovnocenné podmienky pre všetkých zhotoviteľov, ktorí propagujú možnosti získať príspevok na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam II, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie k pravidlám poskytovania informácií.

 

Základné pravidlá poskytovania informácií verejnosti sú upravené v zmluve o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľom, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj  jeho montáž. V usmernení sú uvedené konkrétne formy, ako v zmluve stanovené povinnosti týkajúce sa komunikácie splniť. Majitelia rodinných a bytových domov by tak mali priamo z propagačných materiálov a aktivít zhotoviteľov zistiť, z akých prostriedkov sú poukážky preplácané a kde nájdu komplexné informácie o projekte.

Zmluvné ustanovenia týkajúce sa komunikácie majú zamedziť predovšetkým situáciám, kedy pri propagácii príspevkov vo forme poukážok nebol jednoznačne uvedený zdroj financovania. Zhotovitelia sa v zmluve okrem iného zaväzujú, že nebudú v rámci reklamy svojich produktov a služieb súvisiacich s projektom Zelená domácnostiam II uvádzať nepravdivé alebo pravdu skresľujúce údaje, ktoré by mohli záujemcov o podporu uviesť do omylu. Ako príklad je uvedená situácia, keď propagačné podklady mohli vzbudzovať očakávanie, že suma uhrádzaná na základe poukážky je vlastným príspevkom zhotoviteľa pre domácnosť, resp. jeho zľavou z ceny inštalácie.

V rámci predpísaných formulácií musí byť uvedená aj informácia, že zhotoviteľ je zapísaný do zoznamu oprávnených zhotoviteľov v zmysle všeobecných podmienok projektu, ktoré sú prístupné na stránke  zelenadomacnostiam.sk. Záujemca o poukážku je tak vopred upozornený, že si môže overiť, či má zhotoviteľ podpísanú so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok, a zároveň má prístup k oficiálnemu zdroju komplexných informácií o projekte. Vďaka informáciám zverejneným na stránke sa môže v problematike zorientovať a zistiť, že povinnou úlohou všetkých oprávnených zhotoviteľov je aj zabezpečiť väčšinu administratívnych povinností spojených s finančným príspevkom a realizáciou riešenia.

Pre zhotoviteľov, ktorí chcú pri propagácii využiť aj nové logo projektu Zelená domácnostiam, je k dispozícii dizajn manuál a grafické podklady.

Na stiahnutie
Usmernenie pre zhotoviteľov k pravidlám poskytovania informácií a komunikácie, 25.2.2019
Dizajn manuál loga Zelená domácnostiam
Vytlačiť