Formuláre oznámení o uvedení malého zdroja do prevádzky

Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky v prípade fotovoltických panelov je kópia oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky.

Pri všetkých fotovoltických inštaláciách, ku ktorým bude vydaná poukážka v rámci projektov Zelená domácnostiam je nutné predložiť kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky v zmysle odseku 6 § 4a zákona č. 309/2009 Z. z., ktoré majú domácnosti odosielať distribučným spoločnostiam.

 

Výrobca elektriny z malého zdroja má doručiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom území sa malý zdroj nachádza, oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite. Povinnosť sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.

Stanovenia tejto povinnej prílohy vychádza z pripomienok, že domácnosti neinformujú distribučné spoločnosti o inštaláciách uvedených do prevádzky. V tejto súvislosti bude zoznam podporených inštalácií národných projektov Zelená domácnostiam zverejnený na webovej stránke obsahovať aj príslušný kraj, aby si mohli distribučné spoločnosti overiť, či si domácnosti svoju povinnosť splnili.

Formuláre oznámení o uvedení malého zdroja do prevádzky

Západoslovenská distribučná, a.s.
Formulár ZSD .pdf

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Formulár SSD .pdf

Východoslovenská distribučná, a.s.
Formulár VSD .pdf

Vytlačiť