UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ OD JÚNA 2022

Ako sa zmenil spôsob podávania žiadostí?

Hlavný rozdiel je v tom, že systém na registráciu žiadostí zostáva trvalo otvorený. Žiadosti môžu vypĺňať majitelia rodinných a bytových domov vo všetkých krajoch okrem bratislavského od 15.00 h v pondelok 13. júna 2022, ale na zaregistrovanie majú domácnosti dostatok času. Poradie nie je odteraz dôležité. Je to len predregistrácia žiadostí pre tých, ktorí by chceli zariadenie inštalovať do konca októbra 2023. Žiadosti je možné vyplniť kedykoľvek, aj o pár dní.

Ako sa zmenil spôsob vydávania poukážok?

Po vyplnení žiadosti dostane domácnosť prístupové údaje do informačného systému, prostredníctvom ktorého môže žiadosť skontrolovať, upraviť a získať aj kód na aktiváciu vydania poukážky. Prostredníctvom formulára na úpravu žiadosti získa domácnosť aktivačný kód, ktorý odovzdá zhotoviteľovi a aktiváciu vydania poukážky.

Môže sa stať, že sa suma 30 miliónov € minie do pár dní?

Nemôže, pretože poukážky sú preplácané až po inštalácii zariadenia a majú obmedzenú platnosť 3 mesiace. Ak domácnosť zistí, že nestihne zariadenie nainštalovať v lehote platnosti poukážky, môže požiadať o jej zrušenie a vypísať si novú žiadosť.

Radi by sme využili poukážku na inštaláciu zariadenia, ale dodávateľ teraz nemá vybraný typ na sklade a nevie potvrdiť termín dodania. Máme napriek tomu podať žiadosť?

Momentálna situácia neúmerne predlžuje doby dodania mnohých zariadení. V prvom rade by mali o poukážku žiadať domácnosti, ktoré sú na inštaláciu pripravené a ich zhotoviteľ bude schopný v požadovanom čase zariadenie nainštalovať. Žiadajte až vtedy ak vám zhotoviteľ potvrdí dodanie a inštaláciu v termíne do 90 kalendárnych dní od dátumu vydania poukážky. Poukážky budú vydávané vždy v pracovné dni v utorok o 11. h.

Môžu poukážky využiť aj domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji?

Podporu z aktuálnych projektov Zelená domácnostiam, ktoré sú financované prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, môžu využiť len domácnosti v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Prostriedky vyčlenené v programovom období 2014 až 2023 na zariadenia pre domácnosti v BSK sa vyčerpali. Dôvod, prečo boli prostriedky rozdelené špeciálne pre BSK a ostatné kraje, súvisí s rozdielnou mierou podpory projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ten je primárne určený na financovanie projektov v menej rozvinutých krajoch, medzi ktoré BSK nepatrí.

Je možné v roku 2022 získať podporu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach aj z iných zdrojov?

Ak máte starší rodinný dom,  ktorý bol skolaudovaný do konca roku 2012, a plánujete jeho rekonštrukciu, bude možné z projektu Obnov dom, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti, v rámci žiadosti o príspevok na zateplenie, prípadne na výmenu okien požiadať aj o príspevok na inštaláciu zariadenia na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Základnou podmienkou v tomto prípade je znížiť o 30 % potrebu primárnej energie, ktorá je stanovená pri energetickej certifikácii budovy. Túto formu podpory môžu využiť aj rodinné domy v Bratislavskom samosprávnom kraji. Viac informácií získate na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia www.obnovdom.sk alebo telefonicky na čísle 0800 144 440

Bude aj po skončení projektov Zelená domácnostiam II a III možné znova získať poukážky určené len na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a budú k dispozícii aj pre Bratislavský samosprávny kraj?

S podporou inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach vo forme poukážok sa ráta aj v pripravovanom programe Slovensko, ktorý bude financovaný z prostriedkov EÚ. Na tento účel je do roku 2027 vyčlenených viac ako 100 miliónov eur. Časť prostriedkov bude určená aj pre domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja. Nakoľko ešte nie sú ukončené rokovania s Európskou komisiou o detailoch nového spoločného programu, nie je možné presne určiť, kedy bude program spustený a kedy bude nový národný projekt SIEA schválený.

ŽIADOSŤ O POUKÁŽKU

Môže domácnosť v projektoch Zelená domácnostiam II a III získať podporu na inštaláciu zariadenia, ak už využila poukážku na rovnaký druh zariadenia v predchádzajúcich projektoch Zelená domácnostiam?

Projekty Zelená domácnostiam sú pokračovaním pilotného projektu. Projekty sú súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Domácnosť sa tak môže pri splnení podmienok oprávnenosti uchádzať iba o podporu na iný druh zariadenia, ako bolo podporené z prvého alebo druhého projektu. Posudzované pritom je miesto inštalácie, t. j. katastrálne územie, súpisné číslo a číslo listu vlastníctva.

Ak by si domácnosť nechala nainštalovať s rovnakým výkonom iné konkrétne oprávnené zariadenie, ako je uvedené na poukážke, bude poukážka preplatená?

Inštalované, teda dodané a uvedené do prevádzky, musí byť to zariadenie, na ktoré bol poskytnutý príspevok, teda zariadenie uvedené na poukážke. Pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky bude posudzovaná zhoda medzi poukážkou a faktúrou za inštalované zariadenie. Ak údaje nebudú totožné, poukážka nebude preplatená. V prípade, že domácnosť plánuje realizovať inštaláciu s iným zariadením, je nevyhnutné požiadať o vydanie novej poukážky.

Je možné, aby si domácnosť nechala nainštalovať viac kusov z fotovoltických panelov, prípadne solárnych kolektorov rovnakého typu, ako je uvedené na poukážke? Môže byť v tomto prípade výška poukážky zvýšená?

Výkon v žiadnom prípade nemôže byť nižší, ako je uvedené na poukážke. Nainštalované musia byť vždy také zariadenia, aké sú uvedené na poukážke. Už pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky bude posudzovaná zhoda medzi poukážkou a faktúrou za inštalované zariadenie. V prípade inštalácie fotovoltických panelov a solárnych kolektorov môže zákazník zvýšiť výkon inštalovaného zariadenia rozšírením systému o počet kusov nad rámec tých, ktoré sú uvedené na poukážke. Aj keď sa výkon zvýši, výška pôvodnej poukážky nebude podľa neho prehodnocovaná.

Môže si domácnosť potom, čo odovzdá poukážku zhotoviteľovi, vyžiadať poukážku späť? Zostane poukážka platná?

Domácnosť si uplatňuje poukážku u zhotoviteľa po podpísaní zmluvy so zhotoviteľom alebo pri podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Ak chce domácnosť po podpísaní zmluvy so zhotoviteľom poukážku uplatniť u iného zhotoviteľa, vzťah s pôvodným zhotoviteľom sa riadi uzatvorenou zmluvou o inštalácii zariadenia. Ak sa domácnosť so zhotoviteľom dohodne o vrátení poukážky, v lehote 90 dní od vydania poukážky umožňuje informačný systém zhotoviteľovi, ktorý má konkrétnu poukážku rezervovanú, rezerváciu zrušiť a vrátiť poukážku domácnosti. Tá ju musí čo najskôr predložiť novému zhotoviteľovi tak, aby ju mohol v systéme rezervovať počas 90 dní od dátumu  vydania uvedeného na poukážke. Ak je v informačnom systéme zrušená rezervácia poukážky po 90 dňoch od dátumu vydania uvedeného na poukážke, poukážka sa automaticky stane neplatnou.

Ak domácnosť počas 90 dní od vydania poukážky zistí, že zariadenie nechce alebo nebude môcť inštalovať, môže sa uchádzať o poukážku na ten istý druh zariadenia?

Vydaná poukážka je automaticky platná 90 od dní jej vydania. Ak je poukážka vydaná, ale nemôžete ju využiť a budete chcieť požiadať o novú na ten istý druh zariadenia v lehote 90 dní od jej vydania, informačný systém vám neumožní podať ďalšiu žiadosť na ten istý druh zariadenia. Preto je v tomto prípade nutné SIEA požiadať o predčasné ukončenie platnosti pôvodnej poukážky zaslaním elektronickej správy z tej istej adresy, ktorá bola uvedená ako kontaktný e-mail v žiadosti o vydanie poukážky. Žiadosť je potrebné SIEA doručiť elektronicky na e-mailovú adresu zelenadomacnostiam@siea.gov.sk. V žiadosti je nutné uviesť  odôvodnenie, číslo poukážky a telefonický kontakt na domácnosť, ktorá o poukážku žiadala. Vaša žiadosť bude vybavená v pracovných dňoch do 24 hodín od doručenia.

Ak domácnosť po 90dňoch od vydania poukážky zistí, že zariadenie, ku ktorému si už uplatnila poukážku u zhotoviteľa, nechce alebo nebude môcť inštalovať, je možné poukážku zrušiť skôr ako skončí platnosť poukážky?

Poukážku je možné zrušiť na podnet zo strany domácnosti, zhotoviteľa alebo SIEA za podmienok vymedzených Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami a zmluvou s domácnosťou alebo zmluvou so zhotoviteľom. Ak si už domácnosť poukážku uplatnila u zhotoviteľa a podpísala s ním zmluvu o inštalácii zariadenia, musí si byť vedomá možných záväzkov, ktoré jej vyplývajú zo zmluvy so zhotoviteľom. Ak sa objavia okolnosti, kvôli ktorým chce domácnosť ukončiť platnosť poukážky, môže požiadať zhotoviteľa o zrušenie jej rezervácie. Ak zhotoviteľ ešte nepožiadal o preplatenie, môže zrušiť na podnet domácnosti rezerváciu poukážky priamo prostredníctvom informačného systému, poukážka sa tak stane neplatná. Poukážka sa stáva neplatnou automaticky v prípade, ak zhotoviteľ do 90 dní od dátumu vydania poukážky nepožiada o jej preplatenie.

Dokedy od vydania poukážky musí byť inštalácia zrealizovaná?

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, najneskôr do 90 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, zároveň  podľa zverejnených Všeobecných podmienok musí byť aj  inštalácia ukončená do 90 dní od dátumu vydania uvedenom na poukážke. V rovnakej lehote má zhotoviteľ ukončiť inštaláciu zariadenia a predložiť poukážku na preplatenie SIEA.

 

 

Dokedy má domácnosť podpísať zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je poukážka?

Domácnosť môže zmluvu podpísať aj ihneď po doručení. Najneskôr musí byť zmluva podpísaná v deň uplatnenia poukážky zhotoviteľom, teda v deň, keď zhotoviteľ poukážku „zarezervuje“ v informačnom systéme. Dátum podpisu zmluvy zhotoviteľ uvádza pri rezervácii poukážky a na základe tohto dátumu SIEA zverejňuje zmluvu s domácnosťou v centrálnom registri zmlúv. Na vyhotovení zmluvy, ktoré domácnosť odovzdá zhotoviteľovi a zhotoviteľ doručí SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený. Osvedčenie podpisu SIEA overuje a považuje za podmienku platnosti uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí príspevku.

Musia byť podpisy na čestných vyhláseniach, ktoré dostala domácnosť spolu so zmluvou o využívaní zariadenia, úradne osvedčené?

Nie, čestné vyhlásenia sú súčasťou zmluvy, podpis na nich nemusí byť úradne osvedčený. Stačí, ak je úradne osvedčený podpis na samotnej zmluve. Pravdivosť čestných vyhlásení môže SIEA kedykoľvek kontrolovať.

Na čo slúžia kontaktné údaje uvedené v žiadosti o poukážku?

Na e-mailovú adresu v kontaktných údajoch je pri podávaní žiadosti o poukážku zaslaná elektronická správa s odkazom, prostredníctvom ktorého sa potvrdzuje záujem o poukážku. Bez potvrdenia záujmu nie je žiadosť ukončená. Na adresu (okres, obec, ulica a popisné číslo) zadanú v kontaktný údajoch je doručená zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia s poukážkou. Uvedená e-mailová adresa, korešpondenčná adresa a telefónne číslo slúžia na komunikáciu s domácnosťou. Na zadanú e-mailovú adresu budú zasielané správy s aktívnym odkazom na potvrdenie záujmu, ale napríklad aj heslo na úpravu žiadosti čakajúcej v zásobníku. Preto je dôležité, aby k adrese mala domácnosť prístup.

Môže byť ako kontaktná osoba namiesto oprávneného žiadateľa uvedený niekto iný?

Áno, ako kontaktná osoba môže byť uvedený aj niekto iný ako žiadateľ. Po vyplnení mena kontaktnej osoby je nutné v žiadosti výberom z predpísaných možností spresniť, či je to vlastník, spoluvlastník, zákonný zástupca alebo splnomocnenec. Ak domácnosť zverí úlohu kontaktnej osoby splnomocnencovi, mala by sa uistiť, že splnomocnenec jej dôveru nezneužije a bude k dispozícii počas celého obdobia platnosti zmluvy. Kontaktné údaje ako adresa, e-mailový a telefonický kontakt v žiadosti neslúžia len na účel doručenia zmluvy s poukážkou, ale môžu byť využité aj v budúcnosti, napríklad v prípade kontroly.

Môže byť kontaktnou osobou zhotoviteľ?

O tom, kto bude uvedený ako splnomocnenec, rozhoduje domácnosť a za uvedené rozhodnutie nesie aj plnú zodpovednosť. V projektoch Zelená domácnostiam  je oprávneným žiadateľom domácnosť, ktorá má v rámci svojho postavenia vychádzajúceho zo Všeobecných podmienok a zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia určené práva a povinnosti, ktoré musí dodržiavať. Zodpovedná za ich plnenie je teda domácnosť, nie zhotoviteľ. Projekty Zelená domácnostiam sú pripravené tak, aby administratívnych povinností pre domácnosť bolo minimum, preto nie je žiadny zjavný dôvod, aby domácnosť ako kontaktnú osobu uvádzala zhotoviteľa.

Ak je v kontaktných údajoch v žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia uvedený splnomocnenec, musí mať úradne osvedčené splnomocnenie? Kedy sa bude takéto splnomocnenie predkladať?

Kontaktná osoba bez splnomocnenia nemôže žiadateľa – domácnosť zastupovať, ani konať v jeho mene. Ak chce žiadateľa akokoľvek zastupovať v právach a povinnostiach podľa zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, musí na tento účel mať splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom. Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky je originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu preukazujúca oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa. Teda splnomocnenie je potrebné v tom prípade, že za žiadateľa (vlastník rodinného domu, spoluvlastník v bytovom dome) žiada splnomocnená osoba. Tento doklad doručí spolu so žiadosťou o preplatenie poukážky zhotoviteľ.

Čo musí splnomocnenie od domácnosti obsahovať?

Splnomocnenie je potrebné pripraviť v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda je nevyhnutné, aby spĺňalo základné náležitosti upravené týmto predpisom. Z tohto dôvodu je nutné, aby samotné splnomocnenie obsahovalo údaje o tom, kto je splnomocniteľom (vlastník nehnuteľnosti), jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, údaje o tom, kto je splnomocnencom (osoba oprávnená konať v mene splnomocniteľa) a jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia. Tiež je žiaduce uviesť rozsah, v akom je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa, t.j. presne špecifikovať právne úkony, na ktoré bude splnomocnený (či len na podpis zmluvy, alebo aj iné úkony s tým spojené). Podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený a na splnomocnení musí byť uvedený aj dátum, kedy bolo udelené.

Môže žiadosť za žiadateľa vyplniť niekto iný?

Pri vypĺňaní formulára žiadosti oprávnený žiadateľ potvrdzuje, že sú mu známe podmienky a vo viacerých prípadoch musí vyhlásiť, že podmienky spĺňa. Očakáva sa preto, že žiadosť vyplní samotný žiadateľ. Je na jeho rozhodnutí, či využije iný postup, musí si však byť vedomý možných dôsledkov. Ak sa žiadateľ potrebuje poradiť ako správne vyplniť žiadosť,  môže sa dostatočne včas informovať na konzultačných centrách projektu.

Je možné po vydaní poukážky niečo v žiadosti alebo v zmluve upraviť? Napríklad, ak domácnosť pri vypĺňaní žiadosti urobila zjavnú chybu v kontaktných údajoch, ktoré sa preniesli aj do zmluvy.

Odpoveď závisí od charakteru a rozsahu chyby. Konkrétne prípady je vždy nutné prekonzultovať s pracovníkmi SIEA. V zásade platí, že opravovať po vydaní poukážky je možné len zjavné chyby, ktoré nemenia význam zmluvy.  Opraviť možno napríklad preklep v mene žiadateľa, prípadne je možné doplniť zjavne chýbajúcu časť adresy. V žiadnom prípade nie je možné v tejto fáze meniť údaje o technickej špecifikácii zariadení, ani číslo listu vlastníctva ani inak nahrádzať už zadané údaje

Ak zistíte, že  ste urobili chybu v údajoch, ktoré nie je možné po vydaní poukážky meniť,  vyplňte novú žiadosť. pôvodnú žiadosť s nesprávne uvedenými údajmi o mieste inštalácie čím skôr zrušte, aby zbytočne neblokovala prostriedky, ktoré by mohli využiť iní záujemcovia. Následne vyplňte novú žiadosť.

Hodnota poukážky na inštaláciu zariadenia, respektíve hodnota oprávnených výdavkov uvedená na faktúre sa posudzuje zo sumy bez DPH, alebo s DPH?

Celkové oprávnené výdavky sú výdavky vrátane DPH.

Pri vypĺňaní žiadosti je možnosť označiť, že žiadosť sa týka novostavby rodinného domu. Čo je považované za novostavbu?

Novostavbou sa na účely projektov Zelená domácnostiam rozumie rodinný dom, pre ktorý nebolo vydané súpisné číslo a/alebo nie je v čase podania žiadosti zapísaný na liste vlastníctva ako rodinný dom, ale ako rozostavaná stavba.

Ak je na liste vlastníctva uvedená manželka v jednom riadku s manželom, je považovaná za spoluvlastníka a treba uvádzať aj jej údaje?

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov žiadajú o poukážku spoločne. To, že je na liste vlastníctva uvedená aj manželka znamená, že je spoluvlastníkom bez vymedzeného podielu.

Podľa čoho je stanovené poradie žiadostí v zásobníku?

Všetky žiadosti o vydanie poukážok sú zaradené do zásobníka žiadostí v poradí, v akom boli doručené SIEA. Potom, čo domácnosť vyplní formulár žiadosti, informačný systém odošle na jej e-mailovú adresu správu. Aby bolo podávanie žiadosti dokončené, je potrebné potvrdiť čím skôr záujem o vydanie poukážky kliknutím na odkaz vložený v e-mailovej správe. Do zásobníka sú automaticky zaradené všetky kompletne vyplnené žiadosti, pri ktorých bol záujem o vydanie poukážky potvrdený prostredníctvom kliknutia na aktívny odkaz vo verifikačnej e-mailovej správe.

Je možné najskôr získať štátny príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie a následne príspevok na zariadenie z projektov Zelená domácnostiam?

Z projektov Zelená domácnostiam nie je možné spätné preplácanie už realizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré boli do prevádzky protokolárne spustené pred vydaním poukážky. O príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné v súlade so zákonom č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 z. z. o energetickej hospodárnosti budov, žiadať až po kolaudácii rodinného domu. Ak teda bolo zariadenie napríklad aj z dôvodu kolaudačného konania inštalované, uvedené do prevádzky a fakturované pred vydaním poukážky, nie je možné následne preplatiť poukážku z projektov Zelená domácnostiam.

 

UPREDNOSTŇUJÚCE PODMIENKY

Pri vydávaní poukážok budú uprednostnené vyšším finančným príspevkom žiadosti, v ktorých domácnosti uvedú, že spĺňajú uprednostňujúce podmienky. Na základe čoho boli tieto podmienky stanovené a v akých prípadoch ich domácnosť spĺňa?

Uprednostňujúce podmienky zohľadňujú usmerňujúce zásady výberu projektov, ktoré vyplývajú z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Priority pre podporu projektov zo štvrtej prioritnej osi sú úspory energie a teplo z OZE. Tento postup je dodržaný  aj pri uprednostňujúcich podmienkach projektov Zelená domácnostiam, ktoré sú uvedené vo Všeobecných podmienkach v bode E.5. V projekte sú dve uprednostňujúce podmienky a obe sa týkajú iba zariadení na výrobu tepla, t.j. slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu. Prvá sa týka žiadostí o vydanie poukážok na zariadenia na výrobu tepla v rodinných aj v bytových domoch v oblastiach, kde nie je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom. Druhá podmienka sa týka rodinných domov, pri ktorých bude preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie, ako napr. výmena starých okien, zateplenie alebo dosiahnutie parametrov domu nad rámec aktuálnych legislatívnych predpisov. Pri takýchto rodinných domoch je splnený predpoklad, že  zariadenie na výrobu tepla bude mať nižší inštalovaný výkon, a teda nebude zbytočne predimenzované. Pre fotovoltické panely nie sú v projektoch Zelená domácnostiam stanovené žiadne uprednostňujúce podmienky.

Kedy a akým spôsobom má žiadateľ o príspevok preukázať splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa zrealizovania opatrenia na zníženie spotreby energie?

Pri podaní žiadosti o vydanie poukážky žiadateľ potvrdzuje vykonanie opatrení čestným vyhlásením, ktoré doručí SIEA zhotoviteľ spolu s ostatnými prílohami pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky. Preukázať splnenie uprednostňujúcej podmienky bude nevyhnutné pre domácnosť pri kontrole inštalácie zo strany SIEA alebo iných kontrolných inštitúcií. Splnenie podmienky je možné preukázať napr. certifikátom budovy, ak bol vydaný, fotografiami a faktúrami pri výmene okien, faktúrami za dodanú energiu (palivo) v období pred a po realizácii opatrení na úsporu energie a pod. V prípade novostavieb je možné splnenie podmienky dokladovať napríklad projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, konkrétne energetickým hodnotením budovy, z ktorého bude vyplývať, že potreba energie v budove je nižšia, ako vyžadujú predpisy v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Považujú sa za splnenie uprednostňujúcej podmienky pri podpore zariadení na výrobu tepla v rodinných domoch aj opatrenia realizované v minulosti, prípadne aj opatrenia, ktoré domácnosť zrealizuje až po vydaní poukážky?

Za splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa úspor energie pri výrobe tepla sa považujú preukázané opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktoré boli zrealizované v minulosti, ale aj tie, ktoré domácnosť plánuje realizovať ešte pred inštaláciou zariadenia. Rozhodujúce je, či je na základe vykonaných opatrení postačujúci nižší výkon zariadenia na výrobu tepla, ako by bol potrebný bez realizácie týchto opatrení.

Ak žiadateľ v žiadosti označí, že uprednostňujúcu podmienku spĺňa, čo sa stane ak kontrola zistí, že to tak nie je?

Domácnosť podpisom zmluvy, ktorú obdrží spolu s poukážkou, vyjadruje súhlas s výkonom kontroly. V prípade zistenia predloženia nepravdivého alebo pravdu skresľujúceho čestného vyhlásenia sa domácnosť dopustí porušenia základných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

 

PODMIENKY PODPORY

Ako bude domácnosť vedieť, akú podporu dostane? Bude to vedieť dopredu?

Podľa druhu a výkonu zariadenia si môže domácnosť vopred vypočítať hodnotu poukážky a ak už má k dispozícii rozpočet celej inštalácie s vyznačením oprávnených výdavkov, vie si vyrátať aj celkovú maximálnu výšku podpory. Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukážky je stanovená automaticky v závislosti od typu podporeného zariadenia, inštalovaného výkonu zariadenia a od uplatnenia uprednostňujúcich podmienok. Pri jednotlivých druhoch zariadení je vo všeobecných podmienkach projektu určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu, tiež maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, a zároveň maximálny príspevok na inštaláciu. Poukážka s uvedenou hodnotou príspevku je súčasťou zmluvy, ktorú zašle SIEA žiadateľovi. No celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

Môžu byť podporované zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach inštalované aj v blízkosti rodinného domu alebo bytového domu?

Projekty Zelená domácnostiam sú zamerané na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Inštaláciou zariadenia na využívanie OZE v rodinnom dome alebo bytovom dome sa preto rozumie dodávka a montáž všetkých komponentov, ktoré sú funkčne prepojené a umožňujú využívanie vyrobenej elektriny alebo tepla v rodinnom dome alebo vyrobeného tepla v bytovom dome, ku ktorému sa viaže vydaná poukážka.

Zverejnené podmienky podpory hovoria len o bytových a rodinných domoch. Znamená to, že na chaty alebo iné rekreačné bývanie sa poukážka nevzťahuje?

Príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie OZE v domácnostiach je plánovaný len pre rodinné domy a bytové domy, ktoré sú takto zapísané aj na liste vlastníctva v katastri. Jedným z cieľov operačného programu Kvalita životného prostredia je znižovanie emisií skleníkový plynov, a to priamo súvisí s využívaním OZE v domácnostiach. Je efektívnejšie podporiť inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v rodinnom dome alebo v bytovom dome, kde sa domácnosť zdržiava prevažnú časť roka, a teda väčšia časť spotrebúvanej energie môže byť nahradená energiou z OZE.

Môže domácnosť získať poukážku na ešte nepostavený dom?

Jednou z povinných príloh, ktorú je potrebné predkladať pri žiadosti o preplatenie poukážky, je doklad o vlastníctve nehnuteľnosti. V prípade neskolaudovaného rodinného domu je to list vlastníctva, v ktorom je dom zapísaný ako rozostavaná stavba. K listu vlastníctva sa prikladá aj kópia právoplatného stavebného povolenia.

Dátum ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky nesmie predchádzať dátumu vydania poukážky. Môže byť však zariadenie nainštalované skôr?

Inštalácia nesmie byť podľa predloženého dokladu ukončená a uvedená do prevádzky pred dátumom vydania poukážky. To znamená, že faktúra, dodací list a protokol o odovzdaní do prevádzky musia byť vystavené až po vydaní poukážky. Nie je možné spätné preplácanie už realizovaných inštalácií, ktoré boli do prevádzky protokolárne spustené pred vystavením poukážky.

Stačí na zmluve o vydaní poukážky matričné osvedčenie, alebo musí byť notárske osvedčenie v každom prípade?

Podľa Všeobecných podmienok je požadovaný úradne osvedčený podpis. Jednou z možností je aj osvedčenie podpisu na matrike.

Môže domácnosť predložiť aj viac faktúr? Môže si kúpiť zariadenie sama a okrem dokladu o kúpe predložiť aj druhú faktúru za inštaláciu?

Faktúru predkladá SIEA oprávnený zhotoviteľ a to takú, ktorú domácnosti vystavil. Oprávnený zhotoviteľ je podľa Všeobecných podmienok subjekt, ktorý zabezpečí inštaláciu zariadenia odborne spôsobilou osobou s osvedčením a za realizovanú inštaláciu preberá záruku. Pod inštaláciou sa rozumie dodávka a montáž zariadenia. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná len montážne práce a funkčné skúšky, nebudú splnené požiadavky projektov Zelená domácnostiam. Poukážka sa totiž vydáva na konkrétny typ zariadenia a suma na poukážke závisí od inštalovaného výkonu. Domácnosť si má poukážku uplatniť u zhotoviteľa do 90 dní od dátumu vydania poukážky.

Je presne predpísané, čo má byť uvedené na faktúre?

SIEA určuje obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie zhotoviteľ vystaví domácnosti, v samostatnom usmernení. Na faktúre musia byť výdavky členené podľa článku H. všeobecných podmienok podpory tak, aby SIEA mohla overiť vecnú oprávnenosť konkrétnych výdavkov a určiť výšku skutočne oprávnených výdavkov. Oprávnené výdavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.Aby bola poukážka preplatená, inštalácia musí byť vykonaná minimálne v rozsahu uvedenom na poukážke s výnimkou akumulácie pre zariadenia na výrobu elektriny. Zariadenie uvedené na poukážke nie je možné zmeniť, nainštalovaný musí byť aspoň taký počet zariadení, ako je uvedený na poukážke. Podľa všeobecných podmienok musí na faktúre musí byť uvedená hodnota poukážky a celková suma za dodávku a montáž zariadenia pred odpočítaním hodnoty poukážky.

Ak sa stane, že SIEA napr. z dôvodu nesplnenia podmienok či nepredloženia povinných príloh, nepreplatí zhotoviteľovi poukážku, znamená to, že rozdiel bude musieť dodatočne zaplatiť domácnosť?

Rozdiel by mala dodatočne uhradiť domácnosť vtedy, ak SIEA neuhradila poukážku z dôvodu, že neboli predložené všetky povinné prílohy, ktoré mala podľa Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok domácnosť odovzdať zhotoviteľovi, alebo ak bolo zo strany SIEA preukázané, že povinné prílohy, ktoré predložila domácnosť prostredníctvom oprávneného zhotoviteľa, sú v rozpore so Všeobecnými podmienkami alebo Osobitnými podmienkami. Ak SIEA nepreplatí poukážku z dôvodu na strane oprávneného zhotoviteľa, napríklad ak zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky až po uplynutí 3 mesiacov po vydaní poukážky, nie je dôvod, aby domácnosť vzniknutý rozdiel doplatila.

Budem môcť získať aj viac poukážok na viac domov pokiaľ som ich vlastníkom?

Áno, ale len v tom prípade, ak rodinný dom alebo jeho časť nie je prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania.

Prečo inštaláciou podporených zariadení nemôže prísť k odpojeniu od CZT, ani k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT?

Obmedzenie súvisí s cieľom energetickej politiky, aby sa pri zásobovaní teplom prechádzalo na tzv. účinné alebo efektívne systémy CZT. To sú také, ktorými sa dodáva aspoň 50 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselných procesov, 75 % tepla vyrobeného kombinovanou výrobou alebo 50 % tepla vyrobeného ich kombináciou. Individuálnou podporou využívania obnoviteľných zdrojov pre objekty, do ktorých sa dodáva teplo zo systémov CZT, by sa vytvárala bariéra plánovanému prechodu na účinné systémy CZT a takáto podpora by dokonca obmedzovala plánovanú podporou aktivít na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prečo podporené zariadenie nemôže byť inštalované v bytovom dome, v prípade ktorého sa teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov CZT?

Podobne ako v predchádzajúcom prípade súvisí obmedzenie s udržaním a ďalším plánovaným rozvojom účinných systémov CZT. Je nelogické, aby sa na jednej strane podporovali účinné systémy CZT, a to priamo prostredníctvom Operačného program Kvalita životného prostredia a na druhej strane sa podporou lokálnych zariadení z rovnakého mechanizmu vytvárala bariéra na ich udržateľnosť.

KOTLY NA BIOMASU

Prečo nemôžu podporu využiť domácnosti na kotol na biomasu v rodinných domoch, ktoré sa nachádzajú v oblasti, kde je možné pripojenie k CZT?

Uvedené obmedzenie je stanovené z dôvodu ochrany ovzdušia pred emisiami znečisťujúcich látok. V správe o stave životného prostredia v roku 2017 sa uvádza, že domácnosti sa podieľajú veľkou mierou na produkcii tuhých znečisťujúcich látok, čo je spôsobené najmä návratom k vykurovaniu drevom. V prípade emisií tuhých znečisťujúcich látok PM10 je podiel domácností na znečisťovaní spomedzi všetkých sektorov 74,8 % a pri PM2,5 je to 86 %. Obmedzenie je uvedené aj priamo v Operačnom programe Kvalita životného prostredia schválenom Európskou komisiou. Je totiž vysoká pravdepodobnosť, že ochrana ovzdušia je v systémoch centralizovaného zásobovania teplom vyššia ako v prípade používania lokálnych zariadení na spaľovanie biomasy, a to najmä z dôvodu prísnejších predpisov a kontroly dodržiavania týchto predpisov.

Prečo sú technické požiadavky na kotly na biomasu prísnejšie, ako uvádzajú aktuálne platné technické normy?

V rámci projektov Zelená domácnostiam budú v prípade kotlov na biomasu podporované iba nízkoemisné zariadenia s vyššou energetickou účinnosťou v súlade s požiadavkami navrhovanej smernice o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení a v súlade s nariadením Komisie 2015/1189 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo. Tieto podmienky sú uvedené aj v zásadách výberu projektov v kapitola 2.4.2.3 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Prečo nemožno získať podporu v prípade, ak sa novým kotlom na biomasu nahradil starší existujúci kotol na biomasu?

Podpora zariadení na využívanie OZE v domácnostiach je financovaná prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, a to konkrétne cez investičnú prioritu 4.5. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Jedným z cieľov je znižovanie emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého. Vzhľadom na prijatú dohodu, že biomasa je považovaná za CO2-neutrálne palivo, nie je možné očakávať, že by sa novým kotlom na biomasu, ktorý by nahradil existujúci kotol na biomasu, znížili emisie skleníkových plynov, keďže už v pôvodnom stave boli podľa spoločenskej dohody emisie CO2 nulové.

Prečo nie je možné získať dotáciu, ak chcem kotol na elektrinu alebo zemný plyn nahradiť kotlom na biomasu?

Podmienkou získania podpory na inštaláciu kotla na biomasu v rodinnom dome je, že ním bude nahradený existujúci alebo plánovaný kotol na spaľovanie tuhých fosílnych palív, napríklad uhlia. Inštaláciou kotla na biomasu v rodinnom dome, kde bol doteraz inštalovaný elektrický kotol alebo kotol na zemný plyn, by došlo k zhoršeniu kvality ovzdušia v mieste inštalácie. Podmienka, že nové zariadenie musí nahradiť pôvodné alebo plánované zariadenie na spaľovanie tuhých fosílnych palív sa týka iba kotlov na biomasu, neplatí teda pre ostatné druhy zariadení. Napríklad inštaláciu tepelného čerpadla je možné podporiť aj v prípade, že bol pred tým využívaný elektrický kotol.

Ako a kedy má žiadateľ preukázať, že podporeným kotlom na biomasu nahradí využívaný kotol na tuhé fosílne palivo?

Súčasťou žiadosti o vydanie poukážky v prípade kotlov na biomasu je aj čestné vyhlásenie, že nový podporený kotol na biomasu nahradí dovtedy využívaný kotol na tuhé fosílne palivo. Podpísaním čestného vyhlásenia domácnosť akceptuje túto podmienku a garantuje, že ju spĺňa. Čestné vyhlásenia doručí SIEA zhotoviteľ spolu s ostatnými prílohami pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky. Preukázať splnenie podmienky môže byť pre domácnosť nevyhnutné napríklad pri kontrole inštalácie zo strany SIEA alebo iných kontrolných inštitúcií. Splnenie podmienky možno preukázať napríklad fotografiou pôvodného starého kotla v mieste inštalácie, dokladom preukazujúcim nákup uhlia v období pred výmenou kotla, fotografiou preukazujúcou zásobou tuhého fosílneho paliva v mieste inštalácie alebo potvrdením o ekologickej likvidácii pôvodného kotla na tuhé fosílne palivo. Je preto vhodné, aby domácnosť takúto dokumentáciu mala a uchovávala ju.

Môžu o podporu na inštaláciu kotla na biomasu požiadať aj domácnosti, ktoré ho chcú využívať v novostavbe? Ak áno, ako preukážu, že sa novým kotlom na biomasu nahradí v novostavbe kotol na fosílne palivá?

Domácnosti, ktoré chcú podporený kotol na biomasu využívať v novostavbe, potvrdzujú nahradenie kotla na tuhé fosílne palivo čestným vyhlásením. Zároveň musia preukázať, že sa novým kotlom na biomasu nahradí kotol na tuhé fosílne palivo, ktorý bol v projektovej dokumentácii pôvodne navrhnutý. Splnenie požadovanej podmienky sa preukazuje jednou z povinných príloh žiadosti o preplatenie poukážky, a to kópiou právoplatného stavebného povolenia. Ak v stavebnom povolení nie je explicitne uvedené, že pôvodne bol v projekte navrhnutý kotol na spaľovanie tuhého fosílneho paliva, domácnosť v rámci tejto prílohy k stavebnému povoleniu prikladá aj inú technickú dokumentáciu, z ktorej splnenie podmienky jednoznačne vyplýva.

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Budete podporovať aj tepelné čerpadlo na ohrev teplej vody?

Podporu je možné získať na zariadenie na výrobu tepla. Ohrev vody prostredníctvom tepelného čerpadla je jednou z podporovaných možností jeho využitia.

Je možné podporu využiť aj na tepelné čerpadlo nad 14 kW?

Pre zariadenia na výrobu tepla pre účely vykurovania a ohrevu teplej vody nie je stanovený maximálny inštalovaný výkon zariadenia. Podmienkou je, že inštaláciou zariadenia sa má zabezpečiť potreba tepla na vykurovanie alebo ohrev teplej vody v domácnosti. Z podmienok podpory vyplýva, že podporu bude môcť domácnosť získať maximálne na prvých 10 kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla.

Budete možné získať podporu na tepelné čerpadlá vzduch – vzduch?

V projektoch Zelená domácnostiam sa neuvažuje s podporou tepelných čerpadiel vzduch-vzduch. V spolupráci s odbornými organizáciami v budúcnosti zvážime možnosť poskytnutia príspevku aj v prípade takýchto zariadení.

FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

Prečo bola v projekte Zelená domácnostiam II oproti pilotnému projektu pri fotovoltických paneloch výrazne znížená výška príspevku na 1 inštalovaný kW a zároveň zrušený bonus za využívanie akumulácie, t.j. príspevok na investíciu do batérií, ktoré umožňovali využívať prebytočnú energiu neskôr?

Európsky príspevok na 1 inštalovaný kilowatt bol v pilotnom projekte Zelená domácnostiam pri fotovoltike násobne vyšší oproti ostatným zariadeniam. Zatiaľ čo pri fotovoltických paneloch to bolo v priemere 1 044 €/kW, pri slnečných kolektoroch to bolo 446 €/kW, pri tepelných čerpadlách 351 €/kW a pri kotloch na biomasu 63 €/kW.

K hlavnému cieľu pilotného projektu, ktorým bolo zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, prispeli fotovoltické inštalácie najmenej spomedzi 4 podporovaných zariadení. Na celkovom dosiahnutom inštalovanom výkone 141,36 MW sa fotovoltické panely podieľali 10 MW, hoci z celkovej podpory vo výške 41 miliónov € bola na fotovoltiku použitá štvrtina prostriedkov, čo je vo finančnom vyjadrení takmer 10,5 milióna €.

Ďalšími dôvodmi na úpravu sadzieb a zrušenie bonusu za akumuláciu v pokračovaní projektu bolo zohľadnenie nižšieho prínosu fotovoltiky k plneniu cieľov projektu a tiež pokles cien fotovoltických zariadení dostupných na trhu.

Zelená domácnostiam II
Zariadenie
Suma preplatených poukážok (mil. €) Inštalovaný výkon (MW) Výška podpory za inštalovaný kW (€/kW) Podiel na financovaní (%) Podiel na výkone (%)
Fotovoltické panely 10,46 10,01 1044,46 25% 7%
Slnečné kolektory 11,27 25,27 445,98 27% 18%
Tepelné čerpadlá 15,55 44,28 351,17 38% 31%
Kotle na biomasu 3,91 62,07 62,99 9% 44%
Spolu 41,19 141,63

 

Ak rodinný dom nespotrebuje celú vyrobenú elektrinu z OZE, prípadne prekročí aj kapacitu akumulátora, čo s jej prebytkom? Musí ísť výlučne zadarmo do siete?

V prípade rodinného domu bude domácnosť nespotrebovanú elektrinu z podporených inštalácií dodávať do distribučnej sústavy bezodplatne. V prípade, že distribučná sústava nie je schopná prebytočnú elektrinu odobrať, musí domácnosť rešpektovať podmienky pripojenia v danej lokalite.

Bytové domy

Prečo nemôžu poukážky získať bytové domy, v ktorých byt vlastní právnická osoba s výnimkou mesta alebo obce?

Cieľom národných projektov Zelená domácnostiam  je zvýšiť inštalovaný výkon zariadení na využívanie OZE v domácnostiach. V prípade, ak je v bytovom dome, ktorý sa uchádza o poukážku, byt vo vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou mesta alebo obce, bola by to neoprávnená podpora. V bytovom dome, ktorý žiada o poukážku, nemôže byť byt ani vo vlastníctve družstva, pretože právnickou osobou je aj bytové družstvo. Uvedenú podmienku musí bytový dom spĺňať minimálne v deň predloženia žiadosti o poukážku a dva roky od dátumu uvedeného na doklade o inštalácii zariadenia v domácnosti a jeho uvedení do prevádzky. Informácie o ďalších podmienkach súvisiacich napríklad s vlastníctvom alebo prenájmom bytov a nebytových priestorov sa uvádzajú vo Všeobecných podmienkach projektu v bode  D.2.

Prečo je povinnou prílohou pre bytové domy energetický audit?

Z požiadaviek Európskej komisie vyplynulo, že podpora môže byť poskytnutá len v prípadoch, ak bude využitá efektívne. Nebolo by efektívne podporiť inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v budove, ktorú je potrebné napríklad zatepliť. Po zateplení by sa totiž zariadenie stalo zbytočne predimenzovaným. Preto bola medzi špecifické požiadavky Operačného programu Kvalita životného prostredia zaradená podmienka, aby inštalácii zariadení na využívanie OZE v bytových domoch predchádzal energetický audit. Úlohou energetického audítora je posúdiť, či boli realizované všetky vhodné opatrenia na zníženie spotreby tepla na vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Ak nie, mal by ich navrhnúť a mali by sa zrealizovať ešte pred inštaláciou zariadenia na využívanie OZE. Výkon podporeného zariadenia by mal byť nadimenzovaný už na stav budovy po realizácii úsporných opatrení.

Prečo musí byť v energetickom audite ako povinnej prílohe pre bytové domy v prípade inštalácie kotla na biomasu s inštalovaným príkonom 300 kW a viac deklarované splnenie kritérií udržateľnosti na využitie biomasy?

Podpora projektov zameraných na využívanie palivovej dendromasy v programovom období 2014 – 2020 je podmienená preukázaním splnenia kritérií udržateľnosti jej využívania, ktoré vychádzajú z odporúčaní správy Komisie Rade a Európskemu parlamentu o požiadavkách trvalej udržateľnosti na používanie zdrojov tuhej a plynnej biomasy pri výrobe elektriny, tepla a chladu. „Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu“ sú v súlade s platnými európskymi a národnými legislatívnymi predpismi v oblasti lesného hospodárstva, poľnohospodárstva, životného prostredia a energetiky. Cieľom kritérií je zabezpečiť udržateľnosť využitia biomasy v troch hlavných okruhoch. Aby sa zamedzilo využívaniu biomasy z chránených území, musia byť žiadatelia o poukážky na kotly na biomasu s inštalovaným príkonom 300 kW schopní v období piatich rokov od ukončenia projektu preukázať legálny pôvod biomasy. Využitie biomasy priamo v regióne má v prípade podporovaných kotlov na biomasu, ktoré nahrádzajú zariadenia na tuhé fosílne palivá, zabezpečiť podmienka, že biomasa musí byť na miesto spotreby dovezená z oblastí v okruhu najviac 100 km. V dokumente sú stanovené aj technické kritériá pre kotly na biomasu, tie sú už od začiatku súčasťou všeobecných požiadaviek projektov Zelená domácnostiam.

Aké uprednostňujúce podmienky sa týkajú bytových domov?

Bytové domy môžu žiadať len o príspevky na zariadenia využívajúce OZE určené na výrobu tepla. V súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia a všeobecnými podmienkami projektu majú možnosť v žiadosti označiť splnenie uprednostňujúcej podmienky súvisiacej s centralizovaným zásobovaním teplom. Podmienka je splnená, ak je bytový dom umiestnený v oblasti, kde nie je vybudovaný systém CZT. Oblasťou, v ktorej je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom, sa rozumie vymedzené územie v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Znamená to, že bytové domy, ktoré sa nachádzajú na území, pre ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal povolenie na predmet podnikania „rozvod tepla“, nespĺňajú uprednostňujúcu podmienku na uplatnenie zvýšenia hodnoty poukážky o 10 %.

Môže dostať podporu aj domácnosť v bytovom dome so štyrmi bytmi, v ktorom majú jednotlivé domácnosti zabezpečený ohrev teplej vody individuálne?

Pri bytových domoch bude poskytnutý príspevok na výrobu tepla, ktorá je spoločná pre byty v bytovom dome.

REGISTRÁCIA ZARIADENÍ

Aké dokumenty je potrebné predložiť pri registrácii zariadenia? Stačia kópie dokladov alebo je potrebné predložiť originál?

Pri preukazovaní splnenia technických požiadaviek je potrebné predložiť originály alebo kópie vyhlásenia o zhode a doklady z autorizovanej skúšobne. Nepostačuje teda napríklad katalógový list zo stránky výrobcu. Doklady potvrdzujúce požadované technické parametre majú identifikačné údaje, na základe ktorých si SIEA môže overiť pravosť v konkrétnej skúšobni.

V akom jazyku musia byť dokumenty preukazujúce splnenie technických podmienok zariadení?

Vo Všeobecných podmienkach nie je špecifikovaný jazyk použitý v dokladoch nevyhnutných na preukázanie splnenia požadovaných technických podmienok. SIEA má podľa predložených dokladov posúdiť, či zariadenie spĺňa technické podmienky. V prípade, že SIEA nebude mať k dispozícii doklady v slovenskom jazyku alebo jazyku, ktorý zodpovední zamestnanci dostatočne ovládajú na to, aby mohli splnenie technických podmienok posúdiť, vyžiada si SIEA od žiadateľa úradný preklad.

Ako je možné zistiť, že skúšobňa, udeľujúca doklady má akreditáciu?

Prehľad vybraných akreditovaných skúšobní je k dispozícii napríklad na stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) v časti Akreditované subjekty/Databáza akreditovaných subjektov na stránke EA.

Čo je potrebné uviesť pri vypĺňaní žiadosti o registráciu zariadenia do zoznamu oprávnených zariadení ako druh zariadenia a špecifikácia zariadenia?

Žiadosť o registráciu zariadenia do zoznamu oprávnených zariadení je k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v elektronickom formáte .xls. Pri prvých dvoch stĺpcoch označených ako Druh zariadenia a Špecifikácia zariadenia je možnosť výberu z preddefinovaného zoznamu. Výber z preddefinovaných možností sa aktivuje kliknutím na príslušnú bunku v stĺpci. V prípade, že sa zoznam nezobrazuje správne, je možné do buniek vpísať údaje priamo. Pri bunke Druh zariadenia je potrebné vybrať niektorú z nasledujúcich možností: fotovoltický panel, veterná turbína, slnečný kolektor, kotol na biomasu a tepelné čerpadlo. Pri Špecifikácii zariadenia sa uvádza jedna z nasledujúcich možností – fotovoltický panel: štandardný (PV), hybridný (PVT), integrovaný (BIPV); veterná turbína: vertikálna, horizontálna; slnečný kolektor: plochý, trubicový; kotol na biomasu: na pelety, na brikety, na drevnú štiepku, na splyňovanie kusového dreva; tepelné čerpadlo: vzduch – voda, voda – voda, zem – voda. Odporúčame pre účely registrácie vždy stiahnuť aktuálnu verziu registračného formulára z webovej stránky.

Musí mať firma, ktorá registruje zariadenie, tiež osvedčenie o inštalácii?

V zmysle Všeobecných podmienok nie je obmedzené, kto môže podať žiadosť o registráciu zariadení do zoznamu zariadení. Podmienkou zaregistrovania zariadenia, je doručenie žiadosti a doloženie požadovaných dokumentov, ktoré preukážu splnenie technických podmienok zariadenia.

Je možné zaregistrovať krbové kachle na spaľovanie peliet do zoznamu zariadení?

Definícia zariadení, ktoré sú oprávnené pre získanie podpory z projektov Zelená domácnostiam, vychádza z Operačného programu Kvalita životného prostredia a zo Všeobecných podmienok. Na základe uvedeného je do zoznamu zariadení možné zaregistrovať len kotol na biomasu. V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (smernica o ekodizajne) a v zmysle nariadenia Komisie 2015/1189, ktorým sa táto smernica vykonáva, je kotol na tuhé palivo definovaný ako zariadenie vybavené jedným alebo viacerými zdrojmi tepla poskytujúce teplo pre teplovodné systémy ústredného vykurovania. Zariadenia teda musia byť teplovodné zariadenia. Teplovzdušné krby a krbové kachle túto podmienku nespĺňajú. Ďalšou podmienkou je, že toto zariadenie nesmie mať vyššiu stratu tepla do svojho okolitého prostredia ako 6% menovitého tepelného výkonu. Pre samotné vykonanie registrácie musí kotol na biomasu samozrejme spĺňať aj všetky ostatné požiadavky definované vo Všeobecných podmienkach a Osobitných podmienkach.

Je možné registrovať to isté tepelné čerpadlo ako dva rôzne druhy, napr. pre systém voda/voda aj systém zem/voda?

V prípade, že tepelné čerpadlo je možné použiť pre oba systémy, je možné toto zariadenie zaregistrovať do zoznamu oprávnených zariadení samostatne pre každý druh. Raz ako tepelné čerpadlo pre systém voda/voda a druhý raz ako čerpadlo pre systém zem/voda. Potrebné je tiež preukázať výkon Prated (Pdesignh) a SCOP  pre obe teplotné charakteristiky v zmysle Všeobecných podmienok.

 

Vytlačiť