UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

UPOZORNENIE:
Registrácia nových zhotoviteľov je pozastavená. Nižšie uvedené informácie na stránke zelenadomacnostiam.sk sa týkajú končiaceho projektu Zelená domácnostiam. Podrobnejšie informácie o poskytovaní pomoci v nasledujúcom období budú k dispozícii v priebehu letných mesiacov po schválení projektu a zverejnení všeobecných podmienok. Cieľom SIEA je umožniť inštaláciu podporovaných zariadení najneskôr v septembri 2023. Momentálne je pripravený zámer nového projektu.

 

Inštaláciu zariadení podporenú z národných projektov Zelená domácnostiam môžu zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb len zhotovitelia, ktorí splnia požadované podmienky, uzatvoria so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu o preplácaní poukážok a budú uvedení v zozname oprávnených zhotoviteľov.

 

Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk sú k dispozícii rámcové podmienky zmluvy o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľmi a formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok.

Zoznam oprávnených zhotoviteľov je priebežne aktualizovaný. Zápis do zoznamu oprávnených zhotoviteľov je bezplatný. SIEA ho vykoná automaticky po nadobudnutí účinnosti zmluvy o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľom. Zaregistrovaní budú všetci záujemcovia, ktorí splnia podmienky. Žiadosť o registráciu zhotoviteľa je možné predložiť počas celého trvania národných projektov Zelená domácnostiam.

Registrácia do zoznamu zhotoviteľov nie je komplikovaná. No jednotlivé položky v registračnom formulári žiadosti je potrebné vyplniť správne a úplne, pretože údaje z nich sa použijú v zmluve so zhotoviteľom a ďalších záväzných dokumentoch. Súčasťou kompletnej žiadosti musia byť aj čestné vyhlásenia odborne spôsobilých osôb, ktoré budú inštalácie pre zhotoviteľov vykonávať, ako aj kópie osvedčení týchto osôb preukazujúce, že sú odborne spôsobilými osobami podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Získaniu osvedčenia predchádza odborná príprava a úspešné absolvovanie skúšky.

Požiadavky na odborne spôsobilé osoby, ktoré môžu inštalovať zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, vyplývajú zo smernice 2009/28/ES.

Žiadosti o registráciu zhotoviteľa spracováva SIEA na pracovisku v Bratislave a v Banskej Bystrici. Žiadosti je možné doručiť osobne alebo poštou.

Kto je oprávneným zhotoviteľom?

Podľa Všeobecných podmienok podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je oprávneným zhotoviteľom fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá:

  1. je registrovaná v SR alebo inom členskom štáte EÚ,
  2. zabezpečí inštaláciu zariadenia osobou odborne spôsobilou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zák. č. 309/2009 Z. z.“) a
  3. má so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok najneskôr pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky.

 

Vytlačiť