UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Prostredníctvom národných projektov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam budú môcť rodinné a bytové domy získať podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporu je možné využiť len na zariadenia, ktoré spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení.

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila 12. novembra 2018 registráciu zariadení, na inštaláciu ktorých je možné čerpať podporu v rámci národných projektov Zelená domácnostiam. O zaregistrovanie do zoznamu oprávnených zariadení môže požiadať bezplatne každý, kto doloží všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok.

Oprávnené zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré vyplývajú z Operačného programu Kvalita životného prostredia a sú uvedené vo Podmienkach registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národných projektov Zelená domácnostiam. Informácie o postupe pri podávaní žiadosti sú zverejnené v článku Ako zaregistrovať zariadenie.

Aké zariadenia sú podporované?

Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk je priebežne aktualizovaný zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II. Zápis do zoznamu oprávnených zariadení je bezplatný. Zaregistrované budú všetky prihlásené zariadenia, ktoré splnia požadované podmienky. Nevyhnutné je doložiť všetky relevantné dokumenty na posúdenie splnenia technických podmienok. Ak v zozname niektoré zariadenie nie je uvedené, je možné, že nespĺňa technické podmienky alebo zatiaľ nikto nepožiadal o jeho zaregistrovanie.

Vytlačiť