UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. 

Národné projekty Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam sú súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Základné rámce pomoci boli stanovené v rámci špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, ktorý sa týka všetkých regiónov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Cieľom projektov Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE je uskutočňovaná prostredníctvom poukážok, ktoré sú vydávané na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom v súlade s osobitnými podmienkami. Osobitné podmienky bližšie špecifikujú najmä podporovaný druh zariadenia, výšku finančnej alokácie, oprávnené územia a ďalšie špecifické podmienky vzťahujúce sa na vydávanie poukážok, a to všetko za účelom naplnenia cieľa národných projektov Zelená domácnostiam.

Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie.

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

 1. fotovoltické panely (výroba elektriny);
 2. veterné turbíny (výroba elektriny); (zatiaľ nie je možné vydať poukážky na tieto zariadenia)
 3. slnečné kolektory (výroba tepla);
 4. kotly na biomasu (výroba tepla);
 5. tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA.

Podpora inštalácie zariadení je v rámci projektov Zelená domácnostiam možná do 31.12.2023, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

Subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku v postavení užívateľa (domácnosť)

Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:

Na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinnom dome:

 1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
 2. fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,
 3. fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov,

pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

Na inštaláciu slnečných kolektorov a kotla na biomasu v bytovom dome:

 1. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej ako „zák. č. 182/1993 Z. z.“),
 2. vlastníci bytov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o správe podľa zák. č. 182/1993 Z. z.,

pričom na obe kategórie sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 • byt nesmie byť vo vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok,
 • byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť vedené v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • o nákladoch spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie bytovému domu (za všetky byty a nebytové priestory) sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov, s výnimkou samotného spoločenstva alebo správcu),
 • byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť prenajaté alebo inak prenechané do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov) v rozsahu väčšom ako 15% podlahovej plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
 • byt v bytovom dome alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania bez ďalších obmedzení iba vtedy, ak dochádza k prenájmu v bytoch, ktorých súčet podlahovej plochy tvorí maximálne 15% podlahovej plochy všetkých bytov v bytovom dome; v rozsahu väčšom iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka bytu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento byt alebo jeho časť.

Dokumenty na stiahnutie:

Oprávnené obdobie do 31.10.2023

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V5 účinné od 17.3.2023, zverejnené 16.3.2023

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach účinné od 17.3.2023, zverejnené 16.3.2023

Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 17.3.2023- Usmernenie č. 6

Archív – staršie dokumenty

Oprávnené obdobie do 31.10.2023

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V4 účinné od 13.6.2022, zverejnené 10.6.2022

Oprávnené obdobie do 31.5.2022

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V3 účinné od 12.5.2022, zverejnené 11.5.2022

Oprávnené obdobie do 15.12.2022

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V2 účinné od 26.4.2022, zverejnené 25.4.2022 – zrušené

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V1 účinné od 2.2.2022, zverejnené 1.2.2022

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach účinné od 13.6.2022, zverejnené 10.6.2022

Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach účinné od 12.5.2022, zverejnené 11.5.2022

Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach účinné od 26.4.2022, zverejnené 25.4.2022

Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 26.4.2022 – Usmernenie č. 3 

Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach účinné od 11.6.2020, zverejnené 10.6.2020

Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 11.6.2020 – Usmernenie č. 2

Osobitné podmienky

Oprávnené obdobie do 15.12.2021

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V4 účinné od 9.11.2021, zverejnené 5.11.2021

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V3 účinné od 6.9.2021, zverejnené 13.8.2021 

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V2 účinné od 26.5.2021, zverejnené 26.5.2021

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V1 účinné od 25.1.2021, zverejnené 22.1.2021

Oprávnené obdobie do 1.12.2020

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V2 účinné od 27.10.2020, zverejnené 27.10.2020

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V1 účinné od 11.6.2020, zverejnené 10.6.2020

Osobitné podmienky ku kolám

28. kolo – fotovoltické panely

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 28. kolu, účinné od 18.3.2020, zverejnené 18.3.2020

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 28. kolu, účinné od 2.3.2020, zverejnené 2.3.2020 (neaktuálne, zmena bodu H – termín na podanie žiadosti o preplatenie)

27. kolo – slnečné kolektory

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 27. kolu, účinné od 18.3.2020, zverejnené 18.3.2020

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 27. kolu, účinné od 24.2.2020, zverejnené 24.2.2020 (neaktuálne, zmena bodu H – termín na podanie žiadosti o preplatenie)

26. kolo – kotly na biomasu

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 26. kolu, účinné od 18.3.2020, zverejnené 18.3.2020

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 26. kolu, účinné od 17.2.2020, zverejnené 17.2.2020 (neaktuálne, zmena bodu H – termín na podanie žiadosti o preplatenie)

25. kolo – tepelné čerpadlá

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 25. kolu, účinné od 18.3.2020, zverejnené 18.3.2020

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 25. kolu, účinné od 10.2.2020, zverejnené 10.2.2020 (neaktuálne, zmena bodu H – termín na podanie žiadosti o preplatenie)

24. kolo – kotly na biomasu

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 24. kolu, účinné od 14.10.2019, zverejnené 14.10.2019

23. kolo – tepelné čerpadlá

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 23. kolu, účinné od 7.10.2019, zverejnené 7.10.2019 

22. kolo – fotovoltické panely

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 22. kolu,účinné od 30.9.2019, zverejnené 30.9.2019

21. kolo – slnečné kolektory

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 21. kolu,účinné od 13.9.2019, zverejnené 13.9.2019

20. kolo – kotly na biomasu

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 20. kolu, účinné od 2.9.2019, zverejnené 2.9.2019

19. kolo – tepelné čerpadlá

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 19. kolu, účinné od 21.8.2019, zverejnené 21.8.2019

18. kolo – fotovoltické panely

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 18. kolu, účinné od 12.8.2019, zverejnené 12.8.2019

17. kolo – slnečné kolektory

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 17. kolu,účinné od 26.7.2019, zverejnené 26.7.2019

16. kolo – kotly na biomasu

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 16. kolu, účinné od 15.7.2019, zverejnené 15.7.2019

15. kolo – tepelné čerpadlá

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 15. kolu, účinné od 1.7.2019, zverejnené 1.7.2019

14. kolo – fotovoltické panely

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 14. kolu, účinné od 17.6.2019, zverejnené 17.6.2019

13. kolo – slnečné kolektory

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 13. kolu, účinné od 10.6.2019, zverejnené 10.6.2019

12. kolo – kotly na biomasu

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 12. kolu, účinné od 3.6.2019, zverejnené 3.6.2019

11. kolo – tepelné čerpadlá

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 11. kolu, účinné od 27.5.2019, zverejnené 27.5.2019

10. kolo – fotovoltické panely

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 10. kolu, účinné od 20.5.2019, zverejnené 20.5.2019

9. kolo – slnečné kolektory

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 9. kolu, účinné od 13.5.2019, zverejnené 13.5.2019

8. kolo – kotly na biomasu

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 8. kolu, účinné od 6.5.2019, zverejnené 6.5.2019

7. kolo – tepelné čerpadlá

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 7. kolu, účinné od 26.4.2019, zverejnené 26.4.2019

6. kolo – fotovoltické panely

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 6. kolu, účinné od 17.4.2019, zverejnené 17.4.2019

5. kolo – slnečné kolektory

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 5. kolu, účinné od 8.4.2019, zverejnené 8.4.2019

4. kolo – kotly na biomasu

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 4. kolu, účinné od 29.3.2019, zverejnené 29.3.2019

3. kolo – tepelné čerpadlá

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 3. kolu, účinné od 26.3.2019, zverejnené 25.3.2019

2. kolo – fotovoltické panely

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 2. kolu, účinné od 19.3.2019, zverejnené 18.3.2019

1. kolo – slnečné kolektory

Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 1. kolu, účinné od 12.3.2019, zverejnené 12.3.2019

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, účinné od 11.4.2019, zverejnené 9.4.2019

Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 11.4.2019 – Usmernenie č. 1

Poverenia na podpisovanie zmlúv vydaných v rámci projektu Zelená domácnostiam II, k 09.10.2020

Archív – neaktuálne dokumenty

Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, účinné od 25.2.2019, zverejnené 25.2.2019

Podmienky registrácie do zoznamu zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II, účinné od 23.11.2018, zverejnené 23.11.2018

Vytlačiť