UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Registrácia do zoznamu oprávnených zhotoviteľov na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci národných projektov Zelená domácnostiam  je otvorená.

 

Do zoznamu oprávnených zhotoviteľov je možné zhotoviteľa zaregistrovať po vyplnení a zaslaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok a následnom doručení podpísanej zmluvy o preplácaní poukážok. Podrobné informácie o postupe pri podávaní žiadosti sú zverejnené v časti Ako zaregistrovať zhotoviteľa.

Požiadavky na zhotoviteľov vyplývajú zo Všeobecných podmienok na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Základný obsahový rámec práv a povinnosti zmluvných strán pri preplácaní poukážok je uvedený na stránke v časti Zmluva o preplácaní. Návrh zmluvy o preplácaní poukážok SIEA žiadateľom zašle po doručení žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok.

 

Pri prvej registrácii zhotoviteľa je potrebné vyplniť Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok. Žiadosť je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na niektorú z nižšie uvedených adries:

Na stiahnutie:

Žiadosť uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok Zelená domácnostiam .xls

Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude vykonávať inštalácie zariadení pre zhotoviteľa .doc

 

 

Pre účely vykonania zmeny v už uzatvorenej zmluve o preplácaní poukážok, je potrebné vyplniť žiadosť, ktorá je k dispozícií na stiahnutie. Pre vykonanie zmien môžu byť definované povinné prílohy, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o zmenu údajov.

Na stiahnutie:

Žiadosť o vykonanie zmeny v zmluve o preplácaní poukážok .xls

Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude vykonávať inštalácie zariadení pre zhotoviteľa .doc

 

Ak chcete zmeniť kontaktné údaje osoby, ktorá za zhotoviteľa komunikuje so SIEA, je potrebné elektronicky vyplniť Žiadosť o zmenu kontaktných údajov evidovaných v informačnom systéme Zelená domácnostiam. Žiadosť je nutné vyplniť elektronicky a doručiť podpísanú v tlačenej forme.

Na stiahnutie:

Žiadosť o vykonanie zmeny kontaktných údajov evidovaných v informačnom systéme Zelená domácnostiam

 

Obálky so žiadosťou viditeľne označte textom podľa predmetu žiadosti. Žiadosti je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na niektorú z uvedených adries:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Bajkalská 27,

827 99 Bratislava

 

Ak chcete doplniť alebo zmeniť vaše kontaktné údaje (jedno telefónne číslo a jednu e-mailovú adresu) určené pre verejnosť, ktoré sú k dispozícii v Zozname oprávnených zhotoviteľov na stránke zelenadomacnostiam.sk, je potrebné na adresu zhotovitelia@siea.gov.sk zaslať e-mail s vyjadrením súhlasu so zverejnením. Súhlas postačuje zaslať elektronicky z e-mailovej adresy, ktorá je uvedená ako vaša kontaktná adresa v žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok. V predmete správy uveďte text „kontaktne udaje pre verejnost“. Pripájame príklad textu správy:

„Súhlasíme s tým, aby boli v zozname oprávnených zhotoviteľov projektov Zelená domácnostiam zverejnené ako kontaktné údaje určené pre verejnosť e-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré sme uviedli v zmluve o preplácaní poukážok.“
alebo
„Žiadame o zverejnenie nasledujúcich kontaktných údajov určených pre verejnosť v zozname oprávnených zhotoviteľov projektov Zelená domácnostiam: e-mail…., telefónne číslo…“

 

Zaujímate sa o registráciu do zoznamu zhotoviteľov a potrebujete poradiť?

 

Vytlačiť