UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

1. Overte si, či sa môžete stať oprávneným zhotoviteľom

Oprávneným zhotoviteľom sa môžete stať a predpoklady na uzavretie zmluvy so SIEA o preplácaní poukážok spĺňate, ak ste fyzickou alebo právnickou osobou podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov registrovanou v SR alebo inom členskom štáte EÚ a zabezpečíte si, aby pre vás inštaláciu zariadení vykonávali odborne spôsobilé osoby alebo sám patríte medzi odborne spôsobilé osoby, ktoré majú vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie požiadavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

2. Preštudujte si základný obsahový rámec zmluvy o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľom

V návrhu zmluvy budú zadefinované práva a povinnosti zmluvných strán pri preplácaní poukážok, ale aj osobitné dojednania s domácnosťami týkajúce sa zmluvy o inštalácii a pravidlá poskytovania informácií a komunikácie s tretími osobami, ktoré SIEA vyžaduje dodržiavať.

3. Vyplňte formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok

Formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľom je k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Registrácia zhotoviteľov. Formulár vypĺňate elektronicky a následne ho vytlačíte a podpíšete. Údaje z formulára a príloh budú použité v zmluve a ďalších dokumentoch, ako aj v elektronickom systéme, prostredníctvom ktorého budú registrované konkrétne žiadosti o preplatenie poukážok. Údaje je preto potrebné vyplniť správne a úplne.

Pri uvádzaní obchodného mena žiadateľa a sídla vychádzajte z informácií uvedených v obchodných a živnostenských registroch. Ako osoby konajúce v mene žiadateľa uveďte osoby, ktoré budú podpisovať zmluvu o preplácaní poukážok a ktoré sú na tento účel oprávnené konať v mene žiadateľa. Do žiadosti je potrebné uviesť aj informácie o kontaktnej osobe, ktorá bude v prípade potreby zodpovedná za komunikáciu medzi SIEA a zhotoviteľom. Na e-mailovú adresu, ktorú v žiadosti uvediete, budú zaslané prístupové práva na vstup do informačného systému a tiež relevantné aktuálne informácie. Osobitnú pozornosť venujte uvedeniu čísla účtu, na ktorý budú poukazované platby za poukážky. Údaje bude možné meniť len prostredníctvom žiadostí o zmenu. Zmeny akejkoľvek časti zmluvy o preplácaní poukážky budú účinné až po podpise a nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve.

4. K žiadosti doložte povinné prílohy

Súčasťou kompletnej žiadosti musia byť dve povinné prílohy. Prvou prílohou je vlastnoručne podpísaný originál čestného vyhlásenia alebo úradne overená kópia originálu vyhlásenia odborne spôsobilej osoby, že bude vykonávať inštalácie zariadení pre zhotoviteľa v rámci národných projektov Zelená domácnostiam. Vzor vyhlásenia je zverejnený na stránke ako príloha k formuláru žiadosti v časti Registrácia zhotoviteľov. Upozorňujeme, že odborne spôsobilá osoba zodpovedá za riadny výkon inštalácie zariadenia pre domácnosť, preto je potrebné zabezpečiť, aby táto osoba mala relevantne upravený vzťah so zhotoviteľom.

Druhou povinnou prílohou žiadosti je kópia osvedčenia pre inštalatéra preukazujúca, že je oprávnenou osobou podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. Kópia osvedčenia nemusí byť úradne overená. Odporúčame zhotoviteľom, aby si už pred podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy zabezpečili dostatočný počet odborne spôsobilých osôb, nakoľko doplnenie každej ďalšej odborne spôsobilej osoby si bude vyžadovať dodatok ku zmluve o preplácaní poukážok. V tejto súvislosti je tiež potrebné, aby si zhotoviteľ pred odoslaním žiadosti skontroloval, či a dokedy je osvedčenie o odbornej spôsobilosti platné, nakoľko osvedčenia majú platnosť 5 rokov od termínu ich vydania.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v inom členskom štáte EÚ alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok prikladá ako ďalšiu povinnú prílohu originál alebo osvedčenú kópiu oprávnenia na podnikanie z príslušného registra (napríklad obchodného registra alebo zo živnostenského registra) nie starší ako 3 mesiace. V prípade ak ide o osvedčenú kópiu, tá musí byť overená spôsobom platným pre územie Slovenskej republiky.

5. Preverte si informácie v žiadosti a v prípade nejasností kontaktujte SIEA

Pred samotným podaním žiadosti si pozorne preštudujte zverejnené dokumenty súvisiace s projektmi Zelená domácnostiam. Pre zabezpečenie bezproblémovej a plynulej registrácie žiadostí je dôležité, aby boli žiadosti vyplnené správne a úplne, pretože prípadné dožiadanie chýbajúcich dokumentov spomalí proces uzatvárania zmluvy. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vypĺňania žiadosti, kontaktujte pracovníkov SIEA e-mailom na adrese zhotovitelia@siea.gov.sk alebo na telefónnych číslach 0905 997 432 a 0905 997 439 v Bratislave a 0905 433 126 v Banskej Bystrici.

6. Doručte žiadosť s povinnými prílohami SIEA

Vytlačené a oprávnenými osobami podpísané žiadosti s povinnými prílohami môžete doručiť poštou alebo osobne na pracoviská SIEA v Bratislave alebo v Banskej Bystrici. Obálku so žiadosťou viditeľne označte textom „Registrácia zhotoviteľa“.

7. Po doručení listinnej podoby žiadosti SIEA žiadosť skontroluje a v prípade jej správnosti a úplnosti zašle zhotoviteľovi na podpis návrh Zmluvy o preplácaní poukážok.

Ak bude žiadosť kompletná, SIEA zašle podpísanú zmluvu o preplácaní poukážok zhotoviteľovi na podpis v tlačenej forme v dvoch vyhotoveniach na adresu uvedenú v žiadosti adresu sídla žiadateľa, prípadne na adresu určenú na zasielanie pošty, ak je uvedená.

V prípade, že doručená žiadosť bude neúplná, SIEA vyzve žiadateľa na doplnenie. Ak počas procesu registrácie zhotoviteľa alebo neskôr dôjde k zmenám, ktoré majú vplyv na obsah zmluvy (napríklad zmena odborne spôsobilej osoby, zmena sídla, zmena osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti), musí žiadateľ doručiť novú žiadosť o registráciu do zoznamu oprávnených zhotoviteľov.

8. Podpíšte zmluvu a doručte ju SIEA

Doručené dve vyhotovenia zmluvy musí podpísať osoba, ktorá je na tento účel oprávnená konať v mene žiadateľa. Preto je dôležité, aby boli údaje o osobách oprávnených podpísať zmluvu uvedené správne už v žiadosti o uzatvorení zmluvy o preplácaní poukážok. Obálku s jedným podpísaným vyhotovením zmluvy viditeľne označte textom „Zhotoviteľ – zmluva“ a doručte na adresu pracoviska uvedeného v sprievodnom liste.

9. SIEA zmluvu zverejní v Centrálnom registri zmlúv

SIEA doručenú zmluvu zverejní v Centrálnom registri zmlúv vrátane povinných príloh, ktorými sú zoznam zhotoviteľov a výpis z obchodného registra.

10. Zoznam oprávnených zhotoviteľov SIEA priebežne aktualizuje

SIEA zoznam oprávnených zhotoviteľov zverejňuje a priebežne aktualizuje na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Zhotovitelia.

Vytlačiť