UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

uzatváranej medzi Domácnosťou a Zhotoviteľom v rámci národného projektu Zelená domácnostiam

VERZIA 2

Účinné od 7. júna 2022

 

Odporúčané podmienky k zmluve o inštalácii sú v súlade so Všeobecnými podmienkami podpory prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam (ďalej len „Projekt“) a v súlade s bodom 13., písm. b. Zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenie uzatváranej medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len „SIEA“) a Domácnosťou v rámci Projektu, SIEA zverejňuje a upovedomuje Domácnosti, ktoré prejavia záujem o poskytnutie príspevku, že pre poskytnutie príspevku na inštaláciu zariadenia je nevyhnutné uzatvoriť zmluvu o inštalácii so Zhotoviteľom. Zhotoviteľ, ktorému má byť predložená a preplatená poukážka, musí byť zapísaný v zozname oprávnených zhotoviteľov, ktorý vedie SIEA a je zverejnený na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.

SIEA týmto odporúča Domácnostiam, aby starostlivo dbali na výber zhotoviteľa a ešte pred podpisom si dôsledne zmluvu o inštalácii prečítali, a pokiaľ sa v predloženom návrhu zmluvy o inštalácii nenachádzajú všetky nižšie uvedené podmienky, SIEA odporúča, aby sa Domácnosti v záujme ochrany svojich práv a záujmov dožadovali u Zhotoviteľa nasledovných zmluvných podmienok zmluvy o inštalácii:

 

1. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť s Domácnosťou písomnú zmluvu o inštalácii, a to v súlade so zákonnými ustanoveniami § 631 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) o zmluve o dielo. Zmluva o inštalácii musí spĺňať všeobecné zákonom stanovené náležitosti pre dvojstranné právne úkony v zmysle Občianskeho zákonníka a musí byť v súlade s § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Okrem uvedeného musí zmluva o inštalácii obsahovať najmä:

1.1. Súhlas oboch zmluvných strán, t.j. Zhotoviteľa aj Domácnosti o tom, že časť ceny inštalácie bude zaplatená zhotoviteľovi od SIEA na základe predloženej Poukážky a podľa Všeobecných podmienok a ostatných dokumentov s tým súvisiacich.

1.2. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať inštaláciu riadne a včas, v súlade s odbornou starostlivosťou, podľa technických noriem stanovených výrobcom inštalovaného zariadenia a v takej podobe, aby prevádzka nainštalovaného zariadenia nevyžadovala už žiadne ďalšie doplňujúce inštalácie a aby nainštalované zariadenie bolo prevádzkyschopné, a to minimálne po dobu trvania záručnej doby.

1.3. Spôsob, akým bude Domácnosť riadne poučená o správnej obsluhe inštalovaného zariadenia, príp. informáciu o tom, kde Domácnosť nájde všetky potrebné informácie o správnej obsluhe inštalovaného zariadenia.

1.4. Poskytnutie záručnej doby zo strany Zhotoviteľa na montáž a zariadenie, v trvaní najmenej 2 rokov odo dňa ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky, počas ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť zistené vady zariadenia alebo vady montáže v súlade s príslušných právnym predpisom a s reklamačnými podmienkami. Zhotoviteľ môže v zmluve odkázať na reklamačný poriadok alebo iný obdobný dokument, ktorý má vypracovaný a používa na účel vybavenia reklamácie.

1.5. Povinnosť Domácnosti reklamovať u Zhotoviteľa vady montáže alebo zariadenia v lehote 5 pracovných dní od zistenia vady, s údajmi o spôsobe reklamácie.

1.6. Povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť Domácnosti na požiadanie všetky osvedčenia a certifikáty k nainštalovanému zariadeniu a dodací list.

1.7. Právo Domácnosti od zmluvy o inštalácii okamžite odstúpiť v prípade, že:

  • Zhotoviteľ nezačal s inštaláciou v dohodnutom čase, a to ani na základe výzvy Domácnosti,
  • Zhotoviteľ s inštaláciou začal, avšak inštaláciu nedokončil a je v omeškaní s dokončením inštalácie o viac ako 60 dní z dôvodov na jeho strane,
  • Zhotoviteľ už nie je registrovaný u SIEA ako oprávnený zhotoviteľ podľa Všeobecných podmienok alebo SIEA zrušila registráciu uplatnenia Poukážky Domácnosti,
  • registrácia zariadenia v zozname oprávnených zariadení, na ktoré bola vydaná poukážka je zrušená a nebola začatá inštalácia tohto zariadenia, pričom začatím inštalácie sa rozumie vykonanie prvého faktického úkonu smerujúceho k inštalácii zariadenia,
  • Zhotoviteľ neoznámil prijatie Poukážky v súlade s článkom 2 ods. 2.5 tejto zmluvy, hoci Poukážku prijal, na základe čoho nebola Poukážka zo strany SIEA registrovaná a teda nemôže byť preplatená. Domácnosť má právo informovať sa o tejto skutočnosti kedykoľvek u SIEA.

2. Zmluvné dojednania obsiahnuté v Zmluve o inštalácii nesmú byť v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami a ani ich žiadnym spôsobom nesmú obmedzovať alebo obchádzať v neprospech Domácnosti. Zmluva o inštalácii nesmie byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa, a dokumentmi vzťahujúcimi sa k národnému projektu Zelená domácnostiam.

3. Zmluvou o inštalácii sa rozumie aj písomná objednávka a jej prijatie, pokiaľ táto objednávka odkazuje na písomne vypracované znenie zmluvných podmienok Zhotoviteľa, ako samostatný dokument používaný pre neurčitý počet zákazníkov Zhotoviteľa, ktorý je pri prijatí objednávky poskytnutý Domácnosti vo vytlačenej písomnej podobe a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (napr. obchodné podmienky).

 

Na stiahnutie
Odporúčané podmienky k zmluve o inštalácii, účinné od 7.6.2022
Vytlačiť