UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Podmienky vymazania zariadenia zo zoznamu oprávnených zariadení sú definované vo Všeobecných podmienkach národných projektov Zelená domácnostiam.

 

Vymazanie zariadenia môže byť vykonané na základe kontroly zo strany SIEA, pri ktorej bude zistené, že výrobok nespĺňa požadované parametre. Vymazanie zariadenia môže byť vykonané aj na základe žiadosti o vymazanie, ktorá môže byť SIEA predložená kedykoľvek v priebehu trvania národných projektov Zelená domácnostiam. Povinnou prílohou riadne vyplnenej žiadosti je potvrdenie od výrobcu, ktoré musí obsahovať zdôvodnenie vymazania zariadenia zo zoznamu zariadení, napríklad ukončenie výroby daného výrobného typu zariadenia.

 

Žiadosti o vymazanie zariadenia sa spracovávajú na pracovisku SIEA v Banskej Bystrici. Žiadosti je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na adresu:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

Na obálku uveďte označenie “Žiadosť o vymazanie zariadenia”

 

Na stiahnutie:

Žiadosť o vymazanie zariadenia zo zoznamu oprávnených zariadení .xls

 

Zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie je zverejnený, ak sú podané žiadosti o vymazanie. V súčasnosti neevidujeme žiadnu žiadosť o vymazanie zariadení. Zariadenia navrhnuté na vymazanie sú v zozname zverejnené najneskôr 30 dní pred dňom vymazania. Zoznam zariadení na vymazanie je priebežne aktualizovaný s ohľadom na prípadné podané námietky.

 

K dispozícii je aj prehľad už vymazaných zariadení zo zoznamu oprávnených zariadení.

 

Na stiahnutie:

 Prehľad vymazaných zariadení .xls

 

Vytlačiť